MENU
  OBJEKTIF
 
 • Merancang bagi memajukan pembangunan fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar di dalam kawasan Majlis bagi meningkatkan taraf hidup rakyat selaras dengan hasrat kerajaan terutama Dasar Pembangunan Negara dan Wawasan 2020.
   
 • Mengguna pakai Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan pindaan-pindaannya bagi memastikan pelan-pelan pembangunan dijadikan asas bagi mengatur dan mengawal semua pembangunan dan penggunaan tanah.
   
 • Menjamin kepakaran serta mematuhi piagam pelanggan bagi tujuan pengawalan dan peningkatan mutu kerja.
   
  FUNGSI
     
 
 • Kawalan Perancangan dan Pembangunan.

  • Memproses Kebenaran Merancang
  • Memberi ulasan Pelan Bangunan kepada Jabatan Bangunan
  • Rancangan Pembangunan ( Rancangan Struktur/ dan Rancangan Tempatan Daerah/Rancangan Kawasan Khas)
  • Perlaksanaan Penguatkuasaan Perancangan Akta 172
  • Mengendalikan kes rayuan pembangunan ke Lembaga Rayuan
  • Menyediakan ulasan teknikal bagi permohonan tanah kerajaan yang diterima dari Pejabat Tanah dan Daerah Seremban
  • Mewartakan rezab kawasan lapang
 • Urusetia Pusat Setempat (OSC).

  • Menerima cadangan pemajuan daipada pemohon.
  • Memastikan pemohon telah membuat Pra Rundingan bersama agensi teknikal yang berkaitan.
  • Menyemak cadangan pemajuan mengikut senarai semak yang telah disediakan oleh pihak OSC
  • Mengedar permohonan cadangan pembangunan kepada agensi-agensi teknikal yang berkaitan
  • Memantau permohonan-permohonan yang telah diedarkan kepada agensi-agensi teknikal berkaitan
  • Mendapatkan maklumbalas daripada agensi teknikal
  • Menyediakan kertas kerja untuk dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC tehadap cadangan pembangunan yang telah diterima
  • Menyediakan minit mesyuarat Jawatankuasa OSC
  • Mengedarkan perakuan Jawatankuasa OSC kepada Pentadbir Tanah bagi permohonan pertukaran status tanah
  • Menerima keputusan kelulusan dari Majlis Mesyuarat Kerajaan
  • Menyediakan kertas perakuan kelulusan untuk dibawa ke Mesyuarat Majlis Penuh (MMP) Majlis Perbandaran Seremban
  • Memaklumkan keputusan rasmi kepada pemohon
     
 
 • Data Perancangan dan Pembangunan.

  • Mengumpul dan mengemaskini pengumpulan data bagi Sistem Maklumat Geografi (GIS) untuk kawasan MPS.
  • Mengumpul maklumat teknikal bagi perumahan, perindustrian perniagaan, kawasan lapang dan infrastruktur untuk keperluan maklumat Rancangan Struktur / Rancangan Tempatan Daerah / Rancangan Kawasan Khas
  • Menyediakan nama jalan dan nombor rumah taman perumahan.
  • Menyediakan kertas kerja nama jalan dan nama taman kepada Majlis Mesyuarat Penuh (MMK)
  • Pengumpulan maklumat asas tahunan bagi Kajian Pembangunan Bandar Mampan (MurniNet) dan Program Bandar Selamat
  • Mengumpul maklumbalas dari pengusaha industri bagi pelaksanaan Unit Pembangunan Industri Daerah.
 • Projek PPRT & PPR ( Lobak dan Paroi ), Rumah Pangsa Lobak dan Projek Penswastaan dan Pesuruhjaya Bangunan (COB).

  • Mengurus Rumah Pangsa Lobak PPRT dan PPR Paroi
  • Mengutip bayaran sewa dan yuran penyelenggaraan bagi PPRT dan PPR Paroi
  • Mengurus Rumah Pangsa Kos Sederhana Lobak
  • Mengutip bayaran sewa dan yuran penyelenggaraan bagi PPRT Lobak dan PPR Paroi
  • Mengurus dan memperluas projek usahasama diantara MPS dan pihak swasta
  • Mengenalpasti dan memohon tanah - tanah kerajaan untuk projek pembangunan masyarakat
   
 
 • Pentadbiran.

  • Pengurusan mesyuarat.
  • Pengurusan fail.
  • Menguruskan hal ehwal kakitangan berkenaan untuk kursus,tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa.
  • Pengurusan surat menyurat
  • Menyediakan bil-bil bayaran untuk yuran memproses pelan.
  • Menyediakan pesanan tempatan (L.0).
  • Inventori stok bekalan pejabat.
     
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 16 November 2018 - 4:12pm