MENU

OBJEKTIF JABATAN

  Jabatan Perancangan Pembangunan, Majlis Perbandaran Seremban bertanggungjawab di dalam segala hal yang berkaitan dengan aktiviti perancangan dan pembangunan di kawasan yang terletak di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Seremban.

  Objektif utama jabatan ini adalah :

   

  • Merancang bagi memajukan pembangunan fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar di dalam kawasan Majlis bagi meningkatkan taraf hidup rakyat selaras dengan hasrat kerajaan terutama Dasar Pembangunan Negara.

   

  • Menggunapakai Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan pindaan-pindaannya bagi memastikan pelan-pelan pembangunan dijadikan asas bagi mengatur dan mengawal semua pembangunan dan penggunaan tanah.

   

  • Menjamin kepakaran serta mematuhi piagam pelanggan bagi tujuan pengawalan dan peningkatan mutu kerja, di samping memperkukuhkan sistem penyampaian yang berkesan kepada pelanggan.

   

  • Mengurus dan menyelenggara projek Perumahan Rakyat di PPR Lobak dan Paroi serta Rumah Pangsa Lobak.

   

  • Mengurus dan menyelia operasi pengurusan dan pentadbiran di Terminal PengangkutanAwam Terminal 1 Seremban.

   

  • Menyediakan maklumat dan data perangkaan pembangunan berkaitan penduduk, pembangunan fizikal dan yang berkaitan dengan aspek perancangan.

   

  • Membangunkan dan menyelenggara sistem maklumat perancangan melalui pangkalan data Sistem Maklumat Geografi (GIS).
  FUNGSI
  • Unit Kawalan Perancangan Dan Penguatkuasaan
  1. Memproses Permohonan Pelan Kebenaran Merancang.
  2. Memproses Permohonan Pelan Bangunan.
  3. Memproses Permohonan Surat Sokongan CCC Perancangan.
  4. Memproses Permohonan Tanah Kerajaan yang diterima dari Pentadbir Tanah Daerah Seremban.
  5. Memproses Permohonan Tempat Letak Kenderaan Perdagangan yang diterima dari Unit Tempat Letak Kereta MPS.
  6. Memproses Permohonan Kelulusan Lesen yang diterima dari Jabatan Pelesenan Dan Pembersihan, MPS.
  7. Memproses Permohonan Papan Iklan Luar.
  8. Memproses Permohonan Permit Pasir.
  9. Memproses Permohonan Mewartakan dan Penyediaan Maklumat Kawasan Lapang.
  10. Memberi maklumat perancangan bagi jabatan kerajaan, orang awam dan pihak swasta sama ada bertulis atau lisan.
  • Unit Lembaga Rayuan
  1. Mengendalikan permohonan kes-kes rayuan perancangan yang didaftarkan oleh Lembaga Rayuan JPBD Negeri Sembilan.
  • Unit Rancangan Pembangunan Dan Garis Panduan
  1. Memproses pelaksanaan Rancangan Pemajuan dan Garis Panduan Pelaksanaan Perancangan.
  • Unit Program Bandar Selamat
  1. Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Perlaksanaan Program Bandar Selamat Inisiatif Pemutihan Kawasan ‘Blackspot’ bagi kawasan Majlis.
  2. Memproses Permohonan ‘Gated Community’ dan ‘Guarded Neighbourhood’.
  • Unit Nama Taman, Nama Jalan Dan No. Bangunan

   1. Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Nama Taman, Nama Jalan Dan Nombor Bangunan.
    • Unit GIS Dan UAV
     1. Memproses pengemaskinian maklumat pangkalan data Sistem Maklumat Geografi (GIS) Bagi :

      • Pelan Kebenaran Merancang yang telah diperakui.
      • Pelan Nama Taman, Nama Jalan Dan No. Bangunan yang telah diperakui.
      • Layer ‘Charting’
      • Kawasan Lapang yang telah diwartakan.
     2. Memproses pengemaskinian UAV yang sediada dan terkini bagi kawasan Majlis Perbandaran Seremban.
     3. Melaksanakan perkongsian data Sistem Maklumat Geografi (GIS) dengan GIS9 dan IPLAN.
      • Unit Murninets
       1. Memproses pengemaskinian maklumat Kajian Pembangunan Bandar Mampan Malaysia (MURNINETS).
       2. Menyediakan Laporan Kajian Pembangunan Bandar Mampan (MURNINETS).
        • Unit Program Perumahan Rakyat (PPR Paroi Dan PPR Lobak) Serta Unit Rumah Pangsa Lobak
         1. Memproses permohonan penyewaan PPR Paroi dan PPR Lobak.
         2. Memproses bayaran Tuntutan Invois melalui Borang Pembelian (BP).
         3. Menyediakan Laporan Tunggakan Sewaan yang melebihi RM 1,000.00 dihantar ke Jabatan Undang-Undang Dan Penguatkuasaan MPS untuk Tindakan Notis Sewaan.
         4. Melaksanakan kerja-kerja pembersihan dan penyelenggaraan di kawasan PPR Paroi dan PPR Lobak
          • Unit Pentadbiran Dan Kewangan
           1. Menguruskan hal ehwal kakitangan yang melaksanakan tugas-tugas berkaitan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan jabatan.
           2. Memproses permohonan Cuti Rehat dan Sijil Cuti Sakit Kakitangan.
           3. Memproses hal-hal berkaitan surat menyurat.
           4. Menyediakan Bajet Tahunan Jabatan serta mengawal dan mengurus peruntukan Kewangan Jabatan.
           5. Memproses Tuntutan Elaun Perjalanan dan Kerja Lebih Masa.
           6. Memproses tempahan kenderaan jabatan dan penggunaan kad Touch N Go.
           7. Melaksanakan kerja-kerja pembersihan pejabat.
           8. Memproses penerimaan Hasil Jabatan.
           9. Memproses Perbelanjaan Jabatan.
            • Unit Terminal 1 Seremban
             1. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengurusan Terminal 1 Seremban.
             2. Menyediakan Laporan Hasil Kutipan / Penyata Penyesuaian Sewaan dan Utiliti.
             3. Melaksanakan kerja-kerja yang melibatkan sewaan.
             4. Menyediakan sticker laluan bas di Terminal 1 Seremban.
             5. Memproses hal-hal berkaitan surat menyurat.
             6. Memproses permohonan kedai / kiosk / outlet / kaunter tiket dan billboard.
             7. Menyediakan dokumen Perjanjian Penyewaan bagi penyewa-penyewa di Terminal 1 Seremban.
             8. membuat kerja-kerja mengemas dokumen dan menyusun fail ke dalam kabinet fail.
             9. Memproses penyediaan Sebut Harga / Tender bagi kerja-kerja di Terminal 1 Seremban.
             10. Pemantauan ke atas kerja-kerja kawalan keselamatan di Terminal 1 Seremban.
             11. Pemantauan ke atas kerja-kerja pembersihan di Terminal 1 Seremban.
              
             Kemaskini Terakhir: Jumaat, 22 November 2019 - 11:01am