MENU
 
 Bil  Kod  Jenis Permohonan  Definisi Piagam
(ada RT) hari
Piagam
(tiada RT) hari
 1.  A01  Serentak : PU + KM + PB + PJ Perihal Tanah (Pecah  Sempadan dan Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan  111   139
 2.  A02  Serentak : PP + KM + PB + PJ Perihal Tanah (Penyerahan  balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan  111   139
 3.  A03  Serentak : PU + KM + PB (Pecah Sempadan dan  Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan   111  111 
 4.  A04  Serentak : PP + KM + PB (Penyerahan Balik dan  Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan  108  139
 5.  A05  Serentak : PU + KM + PJ (Pecah Sempadan + Ubah  Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan  111  139
 6.  A06  Serentak : PP + KM + PJ (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan  111  139
 7.  A07  Serentak : KM + PB + PJ Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan  80  108
 8.  A08  Serentak : PU + KM (Pecah Sempadan + Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang  108  139
 9.  A09  Serentak : PP + KM (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang  108  139
 10.  A10  Serentak : KM + PB Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan  69  108
 11.  A11  Serentak : KM + PJ Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan  80  108
 12.  A12  Serentak : PB + PJ Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan  80  80
 13.  A22  Serentak : PU Pecah Sempadan dan Ubah Syarat  108  139
 14.  A23  Serentak : PP Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula  108  139
 15.  A13  Kebenaran Merancang Kebenaran Merancang (KM)

 
 

 57  108
 16.  A17  Pelan Landskap  57  80
 17.  A18  Pelan Nama Taman  57  80
 18.  A19  Pelan Nama Jalan  57  80
 19.  A14  Pelan Kejuruteraan Pelan Kejuruteraan (PJ) termasuk Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan dan Parit, Pelan Lampu Jalan
 
 
 57  80
 20.  A15  Pelan Kerja Tanah  57  80
 21.  A16  Pelan Jalan dan Perparitan dan Pelan Lampu Jalan  57  80
 22.  A20  Pelan Lampu Jalan Pelan Lampu Jalan  57  80
 23.  A21  Pelan Jalan dan Perparitan  57  80
 24.  A24  Pelan Kerja Tanah + Pelan Jalan Dan Perparitan Pelan Kerja Tanah + Pelan Jalan Dan Perparitan  57  80
 25.  B1  Pelan Bangunan Pelan Bangunan (PB)  69  69
 26.  B2  Permit Pembinaan Kecil Permit Untuk Pembinaan Kecil atau Perubahan dan Tambahan Kecil selaras UUK 18, UKBS 1984  69  69
 27.  B3  Permit Sementara Bangunan Permit Sementara untuk Bangunan/Struktur Sementara selaras UUK 19, UKBS 1984  69  69
 28.  B4  Pelan Sanitari Pelan dikemukakan untuk rekod sahaja
   
 69  69
 29.  B5  Pelan Konkrit Tetulang Pelan dikemukakan untuk rekod sahaja  69  69
 30  C1  Permohonan CFO Permohonan melalui pengemukaan Borang E dan Pengeluaran CFO oleh PBT  14  14
 31.  D1  Notis Penyiapan Berperingkat Substruktur (G1 - G3) Pengemukaan Notis Penyiapan Berperingkat bagi Substruktur (G1-G3) oleh PSP   
  
 32.  D2  Laporan Ketidakpatuhan Sistem CCC Pengemukaan Laporan Ketidakpatuhan, pemantauan terhadap kerja-kerja pembetulan dan perakuan ke atas kerja pembetulan disiapkan mengikut arahan Jawatankuasa OSC
Last Updated: Tuesday, 12 November 2019 - 12:32pm